dimarts, 1 de novembre de 2011

Army units VI – Unitats de l'exèrcit VI.

The 6th Line Infantry Regiment - El 6è. Regiment d'Infanteria de Línia.

The sixth Regiment of Line Infantry is made up by the standard number of six companies, one of them of grenadiers and the other five being fusileer companies. The grenadiers company can converge with other unit's grenadiers for special cases such as storming enemy fortifications or spearhead a charge into enemy lines. In such a case, the officers commanding the converged unit are to be the senior ones.

The regiment was first created as the Saint Narcissus regiment back in the War for Independence, in the batch of army units which were created after the decision by the Catalan government to resist against all odds for the last year of the campaign, when Catalàunia stood by its own, alone and abandoned by her allies, for more than a year. Then it was an unit thought to reunite all german soldiers and commanders who rejected evacuation and stayed faithful to the Catalan cause. Since then, the regiment has kept with the tradition and recruits from European foreigners, mainly German (Austrian included), Dutch, Italians and French; British and Irish are recruited into the 8th line infantry regiment.

Although having been officially renamed as the 6th Line Infantry Regiment, the unit is still referred at, officiously, by its old name, as is costumary in the army of Catalàunia. Its deployment is like other units' being based in different places around the country and alternating its deployment periodically with that of other units, although it is intended to keep the regiment divided into as few subunits as possible. Usually they are posted in major cities where local militias and police forces can exert a good measure of control as members of the regiment are quarrelsome, being of different national and religious origin and having differing previous allegiances. Its uniform colour and facings are the same as those at its foundation times. The cut of the uniforms follow the Catalan standard which is modelled very closely on the British patterns.

As every other infantry unit in the Catalan army, the 6th Line Infantry Regiment is one battalion strong. There is a provision for a second battalion, of identical composition, to be formed only in the coming of war and then only by the specific consent and mandate of the Generalitat government. Its members would then be coming straight from standard recruitment, being of Catalan origin also.

You can see the uniform and colours below.

El sisè Regiment d'Infanteria de Línia està format pel nombre estàndard de sis companyies, una d'elles de granaders i les altres cinc de fusellers. La companyia de granaders pot reunir-se amb granaders d'altres unitats per a casos especials, com ara l'assalt a les fortificacions enemigues o actuar com a punta de llança d'una càrrega contra les línies enemigues. En qualsevol cas, els oficials al comandament de la unitat reunida seran els de major senioritat.

El regiment va ser creat com el regiment de Sant Narcís durant la Guerra d'Independència, com a part del grup d'unitats de l'exèrcit creades després de la decisió del govern català de continuar la resistència a ultrança durant el darrer any de campanya, quan Catalàunia va restar pels seus propis mitjans, sola i abandonada pels seus aliats, durant més d'un any. Llavors fou una unitat pensada per a recollir tots els soldats i comandants alemanys que havien rebutjat l'evacuació i havien romàs lleials a la causa catalana. Des de llavors, el regiment ha mantingut la tradició i recluta estrangers europeus, principalment alemanys (austríacs inclosos), holandesos, italians i francesos; britànics i irlandesos són reclutats al 8è regiment d'infanteria de línia.

Malgrat haver estat oficialment rebatejat com el 6è Regiment d'Infanteria de Línia, la unitat encara es coneix, oficiosament, pel seu antic nom, com és de costum a l'exèrcit de Catalàunia. El seu desplegament és com a les altres unitats i se situa a llocs diferents a tot el país, alternant-se periòdicament el seu desplegament amb el d'altres unitats, encara que es prova de dividir el regiment en el mínim possible de subunitats. Normalment es despleguen a ciutats grans on les milícies locals i les forces policials poden exercir una bona mesura de control essent els seus membres força buscabregues, essent d'orígens nacionals i religiosos diversos i tenint diferents fidelitats anteriors. El color del seu uniforme i de la seva divisa són els mateixos que al temps de la seva fundació. El tall dels uniformes segueix l'estàndard català que es va inspirar molt fidelment en els models britànics.

Com totes les unitats d'infanteria en l'exèrcit català, el 6è Regiment d'Infanteria de Línia és del tamany d'un batalló. Hi ha una disposició per al reclutament d'un segon batalló, d'idèntica composició, que es formaria només en cas d'arribada de la guerra i només pel consentiment específic i el mandat del govern de la Generalitat. Els seus membres vindrien directament del reclutament estàndard.


Podeu veure l'uniforme i les banderes a sota.



For information about flags please refer to this post/Per a informació sobre banderes si us plau dirigiu-vos a aquesta entrada: On army banners and standards - De les banderes i estendards de l'exèrcit.


Uniforms made with templates from the most excellent site of Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; the crowns both royal and laurel are taken from designs in that site too.

Els uniformes han estat fets amb plantilles del molt excel·lent site de Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; les corones, tant la reial com la de llorer, són preses de dissenys al mateix site.

2 comentaris:

  1. Your infantry pleasantly uses a rich palette! Will for sure be 'eye-candy' on the table top.
    This one almost looks 'AWI American':)

    ResponElimina
  2. The one coming tomorrow closes the regular Line Infantry units roster. It makes for an even richer palette. Then commanders and then cavalry and light infantry.

    Stay tuned!

    ResponElimina