dijous, 3 de novembre de 2011

Army units VIII – Unitats de l'exèrcit VIII.

The 8th Line Infantry Regiment - El 8è. Regiment d'Infanteria de Línia.

The eigth Regiment of Line Infantry is made up by the standard number of six companies, all of them of grenadiers status although not being officially so but fusileers instead. Their companies won't converge with other unit's grenadiers but the whole unit will act in such special cases such as storming enemy fortifications or spearhead a charge into enemy lines as proper grenadiers.

The regiment was created in modern times as the relationship between the free Principality of Catalàunia and the United Kingdom grew closer by the day. Catalàunia became a preferred spot for touring and the variety of climates and fairness of weather only added to its historical interest and diplomatic proximity. Also it became a close place to scape to for some elements which would be prosecuted in British soil, unless charged of high treason. Such was the only question an specially appointed administrative official would ever ask from the British embassy, once in a month, to have an updated account.

The unit was thought to reunite all British and Irish people who willingly could start anew forgetting about their past. Administrative officials representing the authorities would then let them put a generic mark of their likes into their admission warranty and put the names they gave. New documents were made for these recruits which only specified they were of British descent. Since then, the regiment has kept with tradition and recruits from British and Irish volunteers who either choose the said entry or give their actual names and places of origin.

Although having been officially named as the 8th Line Infantry Regiment, the unit is referred at by their officious designation of British Guards Infantry. Its deployment is like other units' being based in different places around the country and alternating its deployment periodically with that of other units, although it is intended to keep the regiment divided into as few subunits as possible. Usually they are posted in major cities where local militias and police forces can exert a good measure of control as members of the regiment are quarrelsome, being of different national and religious origin and having differing previous allegiances. Its uniform colour and facings are the same as when founded. The cut of the uniforms follow the British pattern for Scottish Highlander units.

As every other infantry unit in the Catalan army, the 8th Line Infantry Regiment is one battalion strong. There is no provision for a second battalion.

You can see the uniform and colours below.

El vuitè Regiment d'Infanteria de Línia està format pel nombre estàndard de sis companyies, totes elles amb estatut de granaders encara que no reconegudes oficialment com a tals sinó com a fusellers. Les seves companyies no es reuniran amb granaders d'altres unitats sinó que el regiment sencer actuarà en casos especials, com ara l'assalt a les fortificacions enemigues o actuar com a punta de llança d'una càrrega contra les línies enemigues, com a granaders pròpiament dits.

El regiment va ser creat en temps moderns en què les relacions entre el ara lliure Principat de Catalàunia i el Regne Unit es feien més properes amb el pas dels dies. Catalàunia es va convertir a un lloc d'elecció per a viatges turístics i la varietat de temps i la bondat del clima s'afegiren a l'interès històric i la proximitat diplomàtica. També es va convertir en un lloc proper per a escapar per a elements que haurien estat perseguits a terra britànica, a menys que fossin acusats d'alta traïció. Aquesta era la única pregunta que un representant administratiu específicament carregat amb aquesta tasca feia a l'ambaixada britànica, un cop al mes, per tal de mantenir un informe actualitzat.

La unitat fou pensada per a recollir tots els britànics i irlandesos que podien per voluntat pròpia començar de nou oblidant el seu passat. Representats administratius de les autoritats els permetrien llavors de signar amb una marca genèrica del seu gust al document d'admissió i posar els noms que donessin. Eren fets nous documents per a aquests reclutes on només s'especificava què eren d'ascendència britànica. Des de llavors, el regiment ha mantingut la tradició i recluta britànics i irlandesos que escullen l'anomenada forma d'entrada o bé donen els seus noms i llocs d'origen reals.

Malgrat haver estat oficialment batejat com el 8è Regiment d'Infanteria de Línia, la unitat es coneix pel seu nom oficiós de Guàrdies Britànics. El seu desplegament és com a les altres unitats i se situa a llocs diferents a tot el país, alternant-se periòdicament el seu desplegament amb el d'altres unitats, encara que es prova de dividir el regiment en el mínim possible de subunitats. Normalment es despleguen a ciutats grans on les milícies locals i les forces policials poden exercir una bona mesura de control essent els seus membres força buscabregues, essent d'orígens nacionals i religiosos diversos i tenint diferents fidelitats anteriors. El color del seu uniforme i de la seva divisa són els mateixos que en ser fundada la unitat. El tall dels uniformes segueix el patró britànic per a unitats de highlanders escocesos.

Com totes les unitats d'infanteria en l'exèrcit català, el 8è Regiment d'Infanteria de Línia és del tamany d'un batalló. No hi ha cap disposició per al reclutament d'un segon batalló.


Podeu veure l'uniforme i les banderes a sota.

For information about flags please refer to this post/Per a informació sobre banderes si us plau dirigiu-vos a aquesta entrada: On army banners and standards - De les banderes i estendards de l'exèrcit.

Uniforms made with templates from the most excellent site of Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; the crowns both royal and laurel are taken from designs in that site too.

Els uniformes han estat fets amb plantilles del molt excel·lent site de Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; les corones, tant la reial com la de llorer, són preses de dissenys al mateix site.

dimecres, 2 de novembre de 2011

Army units VII – Unitats de l'exèrcit VII.

The 7th Line Infantry Regiment - El 7è. Regiment d'Infanteria de Línia.

The seventh Regiment of Line Infantry is made up by the standard number of six companies, one of them of grenadiers and the other five being fusileer companies. The grenadiers company can converge with other unit's grenadiers for special cases such as storming enemy fortifications or spearhead a charge into enemy lines. In such a case, the officers commanding the converged unit are to be the senior ones.

The regiment was first created as the Our Lady of the Forsaken regiment back in the War for Independence, in the batch of army units which were created after the decision by the Catalan government to resist against all odds for the last year of the campaign, when Catalàunia stood by its own, alone and abandoned by her allies, for more than a year. Then it was an unit thought to reunite all Valencian soldiers and commanders who still fought for the liberation of their home country and were faithful to the Catalan cause. Since then, the regiment still recruits from Valencian exiles but its majority is made up of Catalans from the Principality itself.

Although having been officially renamed as the 7th Line Infantry Regiment, the unit is still referred at, officiously, by its old name, as is costumary in the army of Catalàunia. Its deployment and recruitment are like other units' being based in different places around the country and alternating its deployment periodically with that of other units. Its uniform colour and facings are the same as those at its foundation times. The cut of the uniforms follow the Catalan standard which is modelled very closely on the British patterns.

As every other infantry unit in the Catalan army, the 7th Line Infantry Regiment is one battalion strong. There is a provision for a second battalion, of identical composition, to be formed only in the coming of war and then only by the specific consent and mandate of the Generalitat government. Its members would then be coming straight from standard recruitment.

You can see the uniform and colours below.

El setè Regiment d'Infanteria de Línia està format pel nombre estàndard de sis companyies, una d'elles de granaders i les altres cinc de fusellers. La companyia de granaders pot reunir-se amb granaders d'altres unitats per a casos especials, com ara l'assalt a les fortificacions enemigues o actuar com a punta de llança d'una càrrega contra les línies enemigues. En qualsevol cas, els oficials al comandament de la unitat reunida seran els de major senioritat.

El regiment va ser creat com el regiment de Nostra Senyora dels Desemparats durant la Guerra d'Independència, com a part del grup d'unitats de l'exèrcit creades després de la decisió del govern català de continuar la resistència a ultrança durant el darrer any de campanya, quan Catalàunia va restar pels seus propis mitjans, sola i abandonada pels seus aliats, durant més d'un any. Llavors fou una unitat pensada per a recollir tots els soldats i comandants valencians que encara lluitaven per l'alliberació del seu país natal i romanien lleials a la causa catalana. Des de llavors, el regiment encara recluta exiliats valencians però la majoria de la unitat és composada per Catalans del mateix Principat.

Malgrat haver estat oficialment rebatejat com el 7è Regiment d'Infanteria de Línia, la unitat encara es coneix, oficiosament, pel seu antic nom, com és de costum a l'exèrcit de Catalàunia. El seu desplegament i reclutament són com a les altres unitats i se situa a llocs diferents a tot el país, alternant-se periòdicament el seu desplegament amb el d'altres unitats. El color del seu uniforme i de la seva divisa són els mateixos que al temps de la seva fundació. El tall dels uniformes segueix l'estàndard català que es va inspirar molt fidelment en els models britànics.

Com totes les unitats d'infanteria en l'exèrcit català, el 7è Regiment d'Infanteria de Línia és del tamany d'un batalló. Hi ha una disposició per al reclutament d'un segon batalló, d'idèntica composició, que es formaria només en cas d'arribada de la guerra i només pel consentiment específic i el mandat del govern de la Generalitat. Els seus membres vindrien directament del reclutament estàndard.


Podeu veure l'uniforme i les banderes a sota.
For information about flags please refer to this post/Per a informació sobre banderes si us plau dirigiu-vos a aquesta entrada: On army banners and standards - De les banderes i estendards de l'exèrcit.

Uniforms made with templates from the most excellent site of Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; the crowns both royal and laurel are taken from designs in that site too.

Els uniformes han estat fets amb plantilles del molt excel·lent site de Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; les corones, tant la reial com la de llorer, són preses de dissenys al mateix site.

dimarts, 1 de novembre de 2011

Army units VI – Unitats de l'exèrcit VI.

The 6th Line Infantry Regiment - El 6è. Regiment d'Infanteria de Línia.

The sixth Regiment of Line Infantry is made up by the standard number of six companies, one of them of grenadiers and the other five being fusileer companies. The grenadiers company can converge with other unit's grenadiers for special cases such as storming enemy fortifications or spearhead a charge into enemy lines. In such a case, the officers commanding the converged unit are to be the senior ones.

The regiment was first created as the Saint Narcissus regiment back in the War for Independence, in the batch of army units which were created after the decision by the Catalan government to resist against all odds for the last year of the campaign, when Catalàunia stood by its own, alone and abandoned by her allies, for more than a year. Then it was an unit thought to reunite all german soldiers and commanders who rejected evacuation and stayed faithful to the Catalan cause. Since then, the regiment has kept with the tradition and recruits from European foreigners, mainly German (Austrian included), Dutch, Italians and French; British and Irish are recruited into the 8th line infantry regiment.

Although having been officially renamed as the 6th Line Infantry Regiment, the unit is still referred at, officiously, by its old name, as is costumary in the army of Catalàunia. Its deployment is like other units' being based in different places around the country and alternating its deployment periodically with that of other units, although it is intended to keep the regiment divided into as few subunits as possible. Usually they are posted in major cities where local militias and police forces can exert a good measure of control as members of the regiment are quarrelsome, being of different national and religious origin and having differing previous allegiances. Its uniform colour and facings are the same as those at its foundation times. The cut of the uniforms follow the Catalan standard which is modelled very closely on the British patterns.

As every other infantry unit in the Catalan army, the 6th Line Infantry Regiment is one battalion strong. There is a provision for a second battalion, of identical composition, to be formed only in the coming of war and then only by the specific consent and mandate of the Generalitat government. Its members would then be coming straight from standard recruitment, being of Catalan origin also.

You can see the uniform and colours below.

El sisè Regiment d'Infanteria de Línia està format pel nombre estàndard de sis companyies, una d'elles de granaders i les altres cinc de fusellers. La companyia de granaders pot reunir-se amb granaders d'altres unitats per a casos especials, com ara l'assalt a les fortificacions enemigues o actuar com a punta de llança d'una càrrega contra les línies enemigues. En qualsevol cas, els oficials al comandament de la unitat reunida seran els de major senioritat.

El regiment va ser creat com el regiment de Sant Narcís durant la Guerra d'Independència, com a part del grup d'unitats de l'exèrcit creades després de la decisió del govern català de continuar la resistència a ultrança durant el darrer any de campanya, quan Catalàunia va restar pels seus propis mitjans, sola i abandonada pels seus aliats, durant més d'un any. Llavors fou una unitat pensada per a recollir tots els soldats i comandants alemanys que havien rebutjat l'evacuació i havien romàs lleials a la causa catalana. Des de llavors, el regiment ha mantingut la tradició i recluta estrangers europeus, principalment alemanys (austríacs inclosos), holandesos, italians i francesos; britànics i irlandesos són reclutats al 8è regiment d'infanteria de línia.

Malgrat haver estat oficialment rebatejat com el 6è Regiment d'Infanteria de Línia, la unitat encara es coneix, oficiosament, pel seu antic nom, com és de costum a l'exèrcit de Catalàunia. El seu desplegament és com a les altres unitats i se situa a llocs diferents a tot el país, alternant-se periòdicament el seu desplegament amb el d'altres unitats, encara que es prova de dividir el regiment en el mínim possible de subunitats. Normalment es despleguen a ciutats grans on les milícies locals i les forces policials poden exercir una bona mesura de control essent els seus membres força buscabregues, essent d'orígens nacionals i religiosos diversos i tenint diferents fidelitats anteriors. El color del seu uniforme i de la seva divisa són els mateixos que al temps de la seva fundació. El tall dels uniformes segueix l'estàndard català que es va inspirar molt fidelment en els models britànics.

Com totes les unitats d'infanteria en l'exèrcit català, el 6è Regiment d'Infanteria de Línia és del tamany d'un batalló. Hi ha una disposició per al reclutament d'un segon batalló, d'idèntica composició, que es formaria només en cas d'arribada de la guerra i només pel consentiment específic i el mandat del govern de la Generalitat. Els seus membres vindrien directament del reclutament estàndard.


Podeu veure l'uniforme i les banderes a sota.For information about flags please refer to this post/Per a informació sobre banderes si us plau dirigiu-vos a aquesta entrada: On army banners and standards - De les banderes i estendards de l'exèrcit.


Uniforms made with templates from the most excellent site of Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; the crowns both royal and laurel are taken from designs in that site too.

Els uniformes han estat fets amb plantilles del molt excel·lent site de Msr. David Linienblatt, Not By Appointment; les corones, tant la reial com la de llorer, són preses de dissenys al mateix site.