dilluns, 9 de juliol de 2012

It is alive, after all... - És viu, malgrat tot...

Well it's been a lot of time over. Guess one can't really plan for the unforeseen. Really, the whole reconsideration of the Imagi-Nation has finally taken further than I thought, and new projects got started. Although it is not the goal of this blog, let me share it for once.

Gaming pals brought two instant hits to our schedule: Flames of War and SAGA. Both games are (judging from what people generally says about) exciting, fun to play and to collect, and obviously they stepped into with strength enough as to make the main Imagi-Nation project to be sidetracked. Besides, existing (accumulated, I mean) stock of minis played for it because now at last I could find an excuse to tackle those games from the very start.


The result is that at this time I'm readying not one but three SAGA warbands at once, one being of Vikings/Anglo Danish/Normans, such flexibility allowed by combination of Wargames Factory, Gripping Beast, Conquest Games and Crusader plastics and metals (so really I am readying a few warbands and not just a morphing one), other being a Skraeling one ("official" Gripping Beast one) and the last a Dark African one (Nguni themed-call it Zulus if you want). Working out the SAGA bands has had the side effect of building up a Dark Ages western army and a Dark African one (this one is lost in time as I have no colonial enemies for it, so I won't give it any firearms and will keep it as kind of African pregunpowder Imagi-Nation) so it's been a bonus after all.


For Flames of War, a German mid-late war heavily mechanised kampfgruppe (Panthers, PzIVs, StuGs, SdKfz 251s, even Opel Blitz trucks!) is also in the works, although I guess its painting will need time. Soviets are in the waiting list with a battalion with tanks and selfpropelled support of their own, so there will be no lack of enemies. The gaming pals are playing the western Allied card, with one doing USA paras and the other 1st SSF, and some tank support between both. As the game is being probed by the LGS, there will be more players to it (I know one is already preparing a Soviet battalion).

In the meanwhile, reading about the WSS and WAS and starting the Game of Thrones saga got me again into considering the first half of the XVIIIth century and the second half of the XVth one. While the Low Medieval army will have to wait for sometime until I get grab of the magnificent Perry plastic men at arms, the early lace boys are already at home so it's been just a thing of taking the dust out of them and then reconsider their share of the Imagi-Nation project. So now they will star as Imagi-Nation troops, WSS and WAS time, to give me time and experience before starting the daunting task of painting the Minden miniatures to a nice degree...


Cheers!


Bé, ha estat molt de temps. Suposo que un no pot planificar l'imprevist. En realitat, el nou replantejament de la ImagiNació finalment s'ha allargat més i ha anat més enllà del que em pensava, i nous projectes s'han iniciat. Encara que no és l'objecte d'aquest blog, deixeu-me compartir-ho per un cop.

Els (futurs) companys de joc van aportar dos hits instantanis al nostre programa: Flames of War i SAGA. Tots dos jocs són (a jutjar pel que la gent en general en diu) emocionants, divertits de jugar i col·leccionar, i, òbviament han entrat en amb prou força per fer que el principal projecte de la Imagina-Nació hagi pel moment estat deixat de banda. D'altra banda, les existències (acumulades, vull dir) de miniatures que servien per als dits jocs van jugar-hi a favor i van donar l'excusa per tenir encetats a aquests jocs des del principi. 

El resultat és que en aquest moment estic preparant no una, sinó tres grups de guerra per al SAGA alhora, un d'ells víking / anglo danès / normand, flexibilitat permesa per la combinació dels plàstics i metalls de Wargames Factory, Gripping Beast, Conquest Games i Crusader (així que realment estic preparant unes quantes partides de guerra, no només una de transformable), un altre és una banda skraeling ("oficial" de Gripping Beast) i la darrera una d'africana "fosca" (en plan Nguni-dieu-ne zulus si voleu). L'elaboració de les bandes de SAGA ha tingut l'efecte secundari de la construcció d'un exèrcit occidental de l'Alta Edat Mitjana i un de l'Àfrica "fosca" (aquest es perd en el temps, no tinc enemics colonials, així que no li donaré armes de foc i el mantindré com una mena de Imagina-Nació africana pre-pòlvora) així que ha estat un avantatge, després de tot. 

Per al Flames of War, tinc en construcció un Kampfgruppe (una força alemanya mixta, vaja) de mitjans-finals de la guerra, mecanitzada en gran mesura (Panthers, PzIVs i StuGs i SdKfz 251s, fins i tot camions Opel Blitz!). Suposo que la seva pintura necessitarà força temps. Els soviètics es troben a la llista d'espera amb un batalló amb tancs i autopropulsats de suport, així que no hi haurà manca d'enemics. Els companys de joc estan jugant la carta dels aliats de l'oest, amb un fent els paras EUA i l'altre la primera SSF i una mica de suport de tancs entre ambdós. El joc està sent provat per la LGS, o sigui que hi haurà més jugadors (sé que un ja s'està preparant un batalló soviètic). 

Mentrestant, la lectura sobre la WSS i WS i l'inici del seguiment de la saga del Joc de Trons em va portar de nou a considerar la primera meitat del segle XVIII i la segona meitat del segle XV. Mentre que l'exèrcit baixmedieval s'haurà d'esperar per algun temps fins que prepari els magnífics cavallers Perry de plàstic, les tropes dels tricornis ja són a casa, així que ha estat només una cosa de treure'ls-hi la pols i després reconsiderar la seva participació del projecte d'ImagiNació. Així que ara que protagonitzaran el projecte de la Imagina-nació, època de la WSS i la WAS, donant-me temps i experiència abans de començar la difícil tasca de pintar les miniatures de Minden a un bon nivell...Salut!

diumenge, 11 de març de 2012

Retconning - Revisió

Retconning, that's it. I mean, after some consideration to other, related, projects, and to the size and composition of the army, prior to its painting (a stage I do not want to reconsider whenever I get to it), I went with a revision of Catalàunia, her situation, history, army and navy. I have redone a lot of published posts and will repost them in the coming days/weeks while the miniatures get sorted, units reformed, redesign done and then come priming and painting. For now, just to say this project has become more interesting by itself if somehow more differing to dear Lluís Vilalta's Defiant Principality.
So, until then, have a nice day and stay tuned!

Revisió, això és. Vull dir què, després de considerar-ho una mica en relació a d'altres projectes, i al tamany i composició de les forces, prèviament al seu pintat (un estadi que no vull reconsiderar quan hi arribi), vaig decidir revisar Catalàunia, la seva situació, història i forces de mar i terra. He refet un munt de publicacions i les reposaré els propers dies/setmanes mentre les miniatures són distribuïdes, les unitats reformades, el redisseny acabat i llavors vindran la imprimació i pintura. De moment, només dir que aquest projecte ha esdevingut més interessant per si mateix si bé en certa forma més divergent del Defiant Principality del benvolgut  Lluís Vilalta.
O sigui què, fins llavors, que teniu un bon dia i romangueu sintonitzats!